pregled godine

COVID-19 zajam za obrtna sredstva

Financijski instrument „COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen je subjektima malog gospodarstva koji su pogođeni pandemijom korona virusa, a isti je u cijelosti financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru ovog Financijskog instrumenta HAMAG-BICRO će mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva izravno odobravati zajmove za obrtna sredstva.

IZNOS | Do 750.000,00 kuna

KAMATNA STOPA | 0,25%

ROK KORIŠTENJA | Do 6 mjeseci

POČEK | Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine

ROK OTPLATE | Do 5 godina uključujući poček

INSTRUMENT OSIGURANJA | Zadužnica korisnika zajma

SLUŽBENI IZVOR | HAMAG-BICRO

AKO VAM JE POTREBNA POMOĆ OKO PRIJAVE, KONTAKTIRAJTE NAS NA +385 (0)95 904 4664 ILI NA MAIL DIJANA.AKTIVA@GMAIL.COM. NAŠE USLUGE NAPLAĆUJEMO ISKLJUČIVO AKO SE ZAJAM ODOBRI!

CILJ FINANCIJSKOG INSTRUMENTA

Osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja. Krajnji korisnik mora dokazati da je korona virus imao negativan utjecaj na poslovanje u vidu pada prihoda od minimalno 20% u prvom kvartalu ili jednakog predviđenog pada prihoda u narednim kvartalima 2020. godine uslijed jednog ili više razloga:

– otkazivanja ugovornih poslova i/ili narudžbi, rezervacija, eventa, kongresa i sl.

– nemogućnosti ili otežane isporuke naručenih i proizvedenih roba, odnosno nemogućnosti izvršenja ugovorenih radova ili usluga i sl.

– nemogućnosti ili otežane mogućnosti kupnje sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za poslovanje i sl.

– ili drugih razloga koje je moguće dokazati (npr. mjesečni ili kvartalni PDV obrasci iz kojih je vidljivo smanjenje vrijednosti izlaznih računa), ovisno o specifičnosti pojedine djelatnosti

PRIHVATLJIVI KORISNICI

U trenutku odobrenja zajma prihvatljivi krajnji korisnici moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

1) imaju status „subjekta malog gospodarstva“ kako su definirani u članku 1. Priloga Preporuci Europske komisije 2003/361/EZ, odnosno zadovoljavaju sljedeće kriterije:

a) po veličini su mikro, mali ili srednji poduzetnici

b) ostvaraju dobit, odnosno registrirani su kao:

i) trgovačko društvo ili obrti

ii) fizička osoba koja obavlja djelatnosti slobodnih zanimanja

iii) ustanova, zadruga ili drugi slični subjekt koji obavlja gospodarsku djelatnosti u cilju stjecanja dobiti

2) imaju više od 50% privatnog vlasništva

3) nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci,

4) nisu društvo u teškoćama kako je definirano pravilima o državnim potporama, što uključuje da:

a) za njih nije podnesen prijedlog za otvaranje predstečajnog ili stečajnog postupka;

b) za njih nije donesena odluka o pokretanju postupka prisilne likvidacije ili odluka o poništenju ili ukidanju rješenja kojim im je dano odobrenje za rad

5) imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme.

U trenutku ulaganja sredstava zajma prihvatljivi korisnici moraju imati registrirano mjesto poslovanja i obavljati djelatnost u Republici Hrvatskoj, a gospodarska djelatnost za koju je isplaćen zajam mora se nalaziti u Republici Hrvatskoj i društvo za istu mora biti registrirano.

UVJETI I OTPLATA ZAJMA

Zajmom je prihvatljivo financirati ulaganja u obrtna sredstva, uključujući PDV. Zajam nije namijenjen za refinanciranje postojećih kreditnih obveza/leasinga, te plaćanje obveza nastalih prije 2020. godine.

Sredstva zajma isplaćuju se na namjenski račun poduzetnika te moraju biti namjenski iskorištena. Korisnici su dužni pribaviti i dostaviti dokumentaciju HAMAG-BICRO-u sukladno Ugovoru o zajmu (npr. dostava računa temeljem kojih je izvršeno plaćanje i izvoda namjenskog računa kao dokaz o izvršenom plaćanju) kako bi se mogla vršiti kontrola namjenskog korištenja zajma nakon završetka roka korištenja zajma.

Isplaćeni iznos zajma ne smije prelaziti Financijskim instrumentom definirani maksimalni iznos.

Prvog dana u mjesecu po isteku roka korištenja zajam prelazi u otplatu. Otplata zajma vrši se u jednakim kvartalnim ratama. Prva rata dospijeva tri mjeseca od prelaska zajma u otplatu.

PRIJAVA

Prijave se podnose poštom, elektroničkom poštom, putem sustava za on-line prijavu ili osobno na adrese objavljene na službenim mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a. Krajnji korisnik može koristiti samo jedan COVID-19 zajam za obrtna sredstva.

DOKUMENTACIJA

Klikom na naziv, počinje preuzimanje dokumenta u izvorniku

U izvorniku (potpisano i ovjereno od strane podnositelja zahtjeva):

  1. Standardizirani obrazac zahtjeva za zajam
  2. Izjave radi utvrđivanja statusa subjekta malog gospodarstva (Skupna izjava)
  3. Tablica kreditne zaduženosti
  4. Poslovni plan kroz pitanja

Da vam olakšamo proces pripreme dokumentacije, donosimo vam popis dokumentacije ovisno o tipu poslovanja.

POPIS DOKUMENTACIJE ZA OBRTE

POPIS DOKUMENTACIJE ZA TVRTKE

Stojimo vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja!

 

Related Posts