STRATEŠKI RAZVOJ

 

  1. O strateškom planiranju

 

Cilj izrade bilo koje strategije jest kreiranje smjernica razvoja općine /poduzeća / pojedinca / turizma / događanja itd., te izrada akcijskog plana implementacije same strategije, kroz specificiran niz aktivnosti. Strategija treba biti ključni dokument na kojem će se temeljiti sve aktivnosti u periodu na koji se strategija odnosi.

Strategija tako predlaže niz smjernica i načina valorizacije postojećih resursa kako bi se kreirao specifičan sadržaj, usluga, proizvod ili smjer razvoja, ovisno za što se strategija izrađuje.

 

  1. Metode izrade strategije

 

Prilikom izrade strategije bilo kojeg tipa, nužno je koristiti se uobičajenim metodološkim postupcima koji se koriste pri izradi razvojnih planskih dokumenata, a to uključuje (i nije limitirano na) anketna istraživanja, obilazak terena, savjetovanja i fokus grupe.

 

Proces izrade strategije najčešće se sastoji od sljedećih elemenata:

 

  • Analiza postojećeg (unutarnjeg i vanjskog) stanja
  • Analiza postojećih resursa
  • Provedba istraživanja o stavovima, potrebama i mogućnostima korisnika strategije
  • Definiranje nove razvojne vizije provoditelja strategije;
  • Definiranje akcijskog plana za implementaciju strategije;

 

Koriste se sljedeće istraživačke metode i tehnike: ankete, konzultacije, fokus grupe s intersnima skupinama i pojedincima.

Metodologija korištena prilikom izrade strategije usmjerena je na prikupljanje informacija od svih ključnih dionika i potencijalnih korisnika, odnosno ciljanih skupina, kako bi podjednako zastupala potrebe, želje i stavove različitih interesnih skupina. Na taj način, podatci dobiveni provedenim istraživanjima mogu se smatrati relevantnima u kreiranju jedne opće slike stvarnog stanja koja će poslužiti kao temelj za strateško planiranje.

Osim primarnih izvora podataka (provedenih istraživanja i fokus grupa), koriste se i sekundarni izvori podataka ponajprije u obliku stručne literature iz relevantnog područja (turizma, marketinga, održivog razvoja i drugo); potom relevantnih zakona, pravilnika i statističkih bazi podataka (Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka, Financijska agencija, Ministarstvo financija, Ministarstvo turizma, Institut za turizam, Hrvatska turistička zajednica, Hrvatska gospodarska komora i dr.).

 

  1. Implementacija strategije

 

Prečesto proces strateškog promišljanja I planiranja ostane samo slovo na papiru umjesto da bude temelj svih budućih aktivnosti naručitelja strategije. Ono što je nama posebno važno pri procesu strateškog planiranja i izrada strategija, jest raditi istovremeno i na samoj implementaciji, kako bismo bili sigurni da trud uložen u samo planiranje donosi očekivane rezultate.

 

  1. Reference

Do sada smo izradili i/ili sudjelovali u izradi sljedećih strateških dokumenata:

(1) KROVNE STRATEGIJE

+ Strategija razvoja Općine Sutivan

+ Strategija razvoja Općine Selca

(2) TURISTIČKE STRATEGIJE

+ Strategija razvoja turizma u Općini Sutivan

+ Strategija razvoja turizma u Općini Selca

(3) AKCIJSKI PLANOVI

+ Akcijski plan razvoja cikloturizma u Sutivanu

(4) PLANOVI UPRAVLJANJA

+ Plan upravljanja kulturnom baštinom Grada Drniša

+ Plan upravljanja kulturnom baštinom Grada Hvara

+ Plan upravljanja kulturnom baštinom Općine Selca

+ Plan upravljanja kulturnom baštinom Općine Sutivan

(5) KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE

+ Komunikacijska strategija Plana gospodarenja otpadom na otoku Braču

+ Komunikacijska strategija za projekt “Revitalizacija kulturno povijesne cjeline Škrip u sklopu razvoja grada Supetra”

+ Komunikacijska strategija za projekt “Selca – kulturno srce Brača”

+ Komunikacijska strategija za projekt “Sutivan – prijateljima vrata otvorena”